O NÁS

Hlavními pilíři naší výuky jsou:

věkově různorodá skupina
malé množství dětí
výjezdní akce a pohyb venku. 

Věkově různorodá skupina:

Děti se často setkávají se staršími a mladšími spolužáky v rámci výuky venku a dalších předmětů. Učení ve věkově různorodé skupině probíhá přirozeně, děti se učí od sebe navzájem, pomáhají si a rozvíjí sociální dovednosti důležité pro život.

Malé množství dětí:

Díky malému počtu dětí ve třídách mají pedagogové možnost děti dříve a lépe poznat a dokáží přihlédnout k jejich individualitě během výuky. Děti se znají dobře napříč ročníky a snadněji tak vznikají věkově různorodá přátelství. V rámci celoškolních akcí můžeme stále fungovat jako jedna skupina.

Výjezdní akce:

Každý týden v pátek probíhá expedice, kdy se vydáváme do “reálného” světa. Děti mají možnost poznávat své okolí a přirozeně se v něm vzdělávat. Snažíme se propojit místa expedic a jejich náplň s tématickým plánem.

Pohyb venku:

Věříme, že děti potřebují dostatek přirozeného pohybu a pobytu venku a je pro nás v Letce nedílnou součástí každého dne. Stejně tak jsou pro nás zásadní i výjezdní akce, ketré přinášejí celé skupině zcela jiné rozměry výchovněvzdělávacího procesu.


A JAK TO ŽIJEME?

V první třídě je pro nás zásadní, aby  se děti naučily číst, psát a počítat. Čtení se učíme analyticko-syntetickou metodou, protože je to naše osvědčená metoda. Píšeme psacím vázaným písmem, aby děti získaly funkční návyky. Také se věnujeme poznávání literárních textů a útvarů, dramatizaci, rytmizaci a samotnému vyprávění příběhů.

Matematiku se učíme metodou profesora Hejného a doplňujeme ji i klasickou matematikou. Využíváme prožitkové metody a Montessori pomůcky a propojujeme s reálným světem kolem nás. Čím jsou děti starší, tím se zvyšuje podíl klasické matematiky a metody prof. Hejného se stávají doplňkové.

Později se v českém jazyce více zaměřujeme na gramatické jevy, psaní vlastních textů a čtení s porozuměním. Písanky ustupují více do pozadí. Klademe důraz na samostatné uvažovaní, osvojení gramatických pravidel a kreativní řešení zadaných úkolů. Snažíme se tematicky propojit český jazyk s ostatními předměty.

Domácí úkoly vnímáme jako trénink, přípravu a fixování získaných znalostí a dovedností, stejně jako budování dobrých pracovních návyků. Jsou také vyvážením expedičních pátků, kdy vzniká několikadenní pauza (s víkendem), během které se nám osvědčilo, když se děti vrátí ke čtení, psaní a počítání.

angličtině přistupujeme zážitkovým postojem zejména v nižších ročnících.U starších dětí vytváříme projekty. Hlavně se snažíme o to, aby děti neměly jazykovou bariéru a jazyk užívaly bezprostředně.

Informatiku zařazujememe od čtvrtého ročníku, snažíme se o přiměřenost, ale je pro nás zásadní, aby se děti v online světě uměly orientovat. Celkově je náš postoj k technologiím spíše zdrženlivější, vnímáme jako potřebné, aby děti dokázaly ocenit kvality offline způsobu života rády se do něj v budoucnu z digitálního prostředí vracely. Vlastní mobily k nám děti nenosí.


NÁŠ TÝM

Iva Kilingerová

dlouholetá paní učitelka 1.st., čtyřnásobná babička

pomáhá prvňáčkům zvládnout záludnosti čtení a psaní

Jana Urbancová

dlouholetá paní učitelka 1. a 2. st., maminka dvou odrostlých dětí

podporuje děti ve zvládnutí matematických záludností, provází je anglickým jazykem, přibližuje jim vlastivědné a cestopisné zajímavosti, s dětmi trénuje fyzickou zdatnost

Gabriela Schicková

dlouholetá lektorka, maminka dvou dětí

podporuje děti ve zvládnutí matematických záludností, provází je anglickým jazykem a trénuje s nimi fyzickou zdatnost

Míňa Jirásková

dlouholetá lektorka, maminka jendoho děťátka

věnuje se dětem v oblasti rozvíjení komunikačních a sociemočních dovedností pomocí dramatické výchovy

Šárka Hasáková

dlouholetá lektorka, maminka dvou dětí

provází děti pátečními expedicemi, podporuje děti při tréninku čtení a psaní a pečuje o nás

Tereza Mindošová

dlouholetá náčelnice, pedagožka, maminka tří dětí

provozní a organizační záležitosti Kosí letky leží na jejích bedrech, připravuje a zajišťuje vícedenní akce

Marián Mindoš

dlouholetý pečující o prostor, lektor, tatínek tří dětí

stará se o technické a provozní záležitosti Kosí letky, trénuje s dětmi matematiku, připravuje a zajišťuje vícedenní akce