Charakteristika nové komunitní školy Kosí letka

Komunitní škola Kosí letka otevírá dvě vzdělávací skupiny pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ, přičemž v každé skupině je nejvýše 14 dětí (naprosto výjimečně 16). V první skupině se vzdělávají děti věkově odpovídající 1.- 2. třídě a ve druhé skupině děti odpovídající 3.- 5. třídě. Konkrétní skladba a podoba skupin závisí na počtu přihlášených dětí.

Hlavním cílem naší školy je vytvoření podnětného a smysluplného prostředí, které je vhodné k seberozvoji dítěte a bere ohledy na jeho individuální potřeby a požadavky. Učitelé, rodiče a děti společně vytvářejí prostor pro učení, pravidla a hranice, v jejichž rámci se všichni cítíme dobře a bezpečně a učíme se tak respektu k druhým. Aktivně propojujeme teoretické znalosti získané ve třídách z učebnic s poznáním získaným praxí a pozorováním v terénu a vedením reflektivních deníků mapujeme vlastní cestu učení se.

Inspirujeme se a vycházíme

  • ze vzdělávacího programu Začít spolu, kde organizace práce v hnízdech podporuje proces učení a vede k samostatnému myšlení žáků. Chyby jsou přirozenou součástí procesu poznávání stejně jako zodpovědnost za vlastní práci a přípravu.
  • z metodiky Les ve škole (TEREZA), která klade důraz na environmentální oblast.
  • z projektu Skutečně zdravá škola, jež chápe zdraví, pohyb a vyvážené stravování jako předpoklad kvalitního života.
  • z metodiky kritického myšlení a otevřené komunikace, které zdůrazňují význam a důležitost sociálních kompetencí a spolupráce

Výchovné a vzdělávací strategie:

Cíleně utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální.

ROZVRH – VYUČOVÁNÍ