Co to je školní skupina/komunitní škola a jak funguje? 

Děti navštěvující školní skupinu jsou oficiálně žáky některé z akreditovaných (rejstřík MŠMT) základních škol, ale povinnou školní docházku si plní individuálně. Doma nebo v rámci školní skupiny. Ta je poloformálním kolektivem dětí, pedagogů a rodičů, kteří aktivně spolupracují a pomáhají si v dosažení společného cíle: šťastných dětí, které mají zájem a chuť se učit a poznávat svět kolem sebe. Odpovědnost za vzdělávání dětí nesou před zákonem rodiče. Proto je důležité, aby byly jejich představy a postupy v souladu s metodami a nastavením školní skupiny, kterou pro své dítě vybrali (spoluzaložili). Více na stránce Vize a Praktické informace.

Jaká je organizace a velikost školní skupiny?

Děti budou při teoretickém vzdělávání ve třídách rozdělené do tří skupin: 1. třída, 2. a 3. třída, 4. – 6. třída. Venkovní a sportovní aktivity budou probíhat společně. V každé skupině bude maximálně 12 dětí. Podmínky spolupráce mezi provozovatelem školní skupiny a rodiči upravuje Smlouva o péči o dítě. Harmonogram školního roku na stránce Harmonogram.

Jaké jsou výhody školní skupiny oproti „normální“ škole?

To je individuální a musí si to každý srovnat sám. Pohled jedné z našich maminek: “Nesrovnatelně menší kolektiv, bližší vazby věkově rozdílných dětí, individuální přístup ke každému dítěti – rozvoj jeho silných i slabých stránek, ohledy na konkrétní osobnostní i poznávací potřeby, teoretická i praktická spolupráce mezi dětmi napříč třídami, častý pobyt venku, „rodinné prostředí“, úzká vazba a spolupráce mezi dítětem, rodiči a učiteli. A taky hodně angličtiny (konverzační, ne učebnicové), zázemí přímo u lesa, výborné obědy a svačiny v bio kvalitě.

Nevýhodou, kterou někteří rodiče zmiňují, ale my ji tak nevnímáme, je předpoklad, že se všichni aktivně zapojí a budou pomáhat, aby vše fungovalo, šlapalo a klapalo a děti byly spokojené a chodily naší „školy“ rády.”

Kolik to bude stát?

Na zajištění provozu školní skupiny (odměny pedagogům, pronájem prostor, provozní vybavení, učební materiály, atd.) je vybírán příspěvek splatný ve třech splátkách, jeho výše je variabilní v závislosti na počtu zapsaných dětí a termínu podpisu smlouvy. Příspěvek na provoz se každý rok se přepočítává podle aktuálního počtu zapsaných dětí, může klesat v roce, pokud se zvýší počet zapsaných dětí. Více na stránce Praktické informace.

Smlouva – na dobu určitou? Na jak dlouhou dobu? Jak dlouhá je výpovědní lhůta?

Smlouvu uzavíráme vždy na rok, pokračující děti mají přednost při uzavírání smluv na další rok. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Máte akreditaci MŠMT a kdo dítěti vystaví vysvědčení?

Akreditaci MŠMT zatím nemáme. Zatím o ni neusilujeme. Toto téma je otevřené a bude s rodiči dále diskutováno. Provedeme Vás procesem zápisu na partnerskou (akreditovanou) státní školu, která vaše dítě zapíše, pololetně přezkouší (portfoliové přezkoušení společně s ostatními dětmi z Kosí letky) a následně mu vystaví i vysvědčení. Možná je i varianta individuálního zápisu a přezkoušení ve škole, kterou jste pro své dítě sami vybrali nebo do které již dochází. Více na stránce Praktické informace.

Musí moje dítě na přezkoušení?

Ano, individuálně vzdělávané dítě musí být dle školského zákona přezkušované v zapisující škole.

Jak přezkoušení probíhá?

Děti, které jsou zapsané v naší partnerské škole, jedou na společný výlet. V batohu mají kromě svačiny i reflektivní deník (portfolio), který v partnerské škole ukazujeme a povídáme si. Pak si dáme svačinu a jedeme zpět.

Bude příprava na přezkoušení součástí výuky?

Ano, budeme s dětmi probírat běžný rozsah učiva, budeme používat učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona a naše reflektivní deníky budou při přezkoušení fungovat jako portfolio.

Budou muset chodit děti celý týden?

Vidíme to jako žádoucí. Od pondělí do čtvrtka probíhá ve škole a venku výuka hlavních předmětů dle osnov, pátky věnujeme expedicím, sportu a výletům, kde vzniká prostor pro jiný typ sociálních vazeb. Zkrácená docházka dítěte není důvodem k přiznání nižšího poplatku za péči o dítě (školné).

Pobyt venku za každého počasí nebo při výjimečném „marastu“ mohou skupinky zůstat i ve třídě?

Při extrémním počasí ven nepůjdeme anebo pobyt venku zkrátíme. Déšť nevnímáme jako extrémní počasí. Je potřeba dítě vybavit tak, aby mu při pobytu venku bylo komfortně.

Kdo bude dělat dětem průvodce ve vzdělávání?

Máme tři kmenové paní učitelky, mají vzdělání Učitelství pro 1.stupeň i praxi. Dále máme dvě lektorky angličtiny, obě se zkušenostmi s prací s dětmi – volnočasové kroužky. Určitě přibudou další lektoři/lektorky, u všech budeme dbát na určitou úroveň vzdělání práce s dětmi.

Jaké jsou zkušenosti pedagogů s tímto typem vzdělávání?

Monika učila v komunitní základní škole, než přišla do Kosího hnízda (KH), kam se nyní po své mateřské vrací. Iva přešla po cca 30 letech ve státním školství do komunitní lesní školky KH, kde byla součástí procesu vstupu do rejstříku. Předtím dlouhé roky vedla i přípravnou třídu (přechod z MŠ na ZŠ ). Iva a Monika jsou spolu zvyklé pracovat, mají za několik let natrénovanou spolupráci ve vzájemném respektu a úctě. Umějí se domluvit. Tereza byla před svou mateřskou pedagogem v přírodním klubu. Gabriela je součástí Kosího hnízda od naprostého prvopočátku, prošla tedy celým procesem. Bára zkušenosti z komunitní školy nemá, nicméně ji máme za roky prověřenou a pedagogický tým je složen tak, aby fungoval nejen pedagogicky, ale také hodnotově, což je pro nás zásadní.

Není zázemí Kosí letky příliš malé?

Učebny Kosí letky mají 18,5 m2, 19 m2 a 25,4 m2. Dle Vyhlášky 410/2009 musí připadat na žáka 1,65 m2. To znamená, že dle Vyhlášky máme učebnu pro 11, 11 a pro 15 dětí. Samozřejmě v porovnání s učebnou ve státní ZŠ pro 30 dětí je malá. Větší zázemí však nemáme k dispozici a využíváme hojně i lesní zázemí.

Bude při školní skupině fungovat i jídelna, odpolední družina a volnočasové kroužky?

Obědy do Kosí letky máme zajištěny ověřenou gastrospolečností. Nabízíme i možnost svačin. Odpolední družinu (14.00-16.30, pozor, v pátek jen do 15.30 ) zajišťujeme při minimálním počtu 10 dětí (přihlašuje se pololetně) s tím, že v čase od 14 do 15 hodin v družině probíhá řízená činnost, která je variantou volnočasové aktivity (výtvarná dílny, práce se dřevem, IT a knihomolský klub). Další kroužky v obci zajišťuje spolek Švestka nebo ZUŠ Slivenec.

Známkujete?

Neznámkujeme, dáváme zpětnou vazbu.

Jaká je metoda výuky matematiky?

V matematice používáme Hejného metodu v kombinaci s klasickými počty ( např. násobilka). Děti jsou různé, někomu přístup nalezení postupu vyhovuje, jiného frustruje a potřebuje větší vedení. V takových případech používáme Matýskovu matematiku. Při psaní se děti učí vázané psací písmo. Při čtení se nejvíce přikláníme k synteticko-analytické metodě.

Jak probíhají třídní schůzky (klasicky/tripartita/jiné)? A jak často?

Organizační schůzky pro rodiče 2x ročně – frontálně ( září a únor ). Pedagogické tripartitně (dítě – učitel – žák) půlročně (listopad a březen). Zpětnou vazbu dáváme průběžně. Celkově se dá říci, že s rodiči máme bližší vztahy.

Budou do programu začleněny i sportovní aktivity?

Ano, v rámci výukových bloků venku budou zařazeny pohybové hry. V rámci tělocviku ve čtvrtek budou zařazeny míčové hry, gymnastika, plavání – v závislosti na aktuálním roční období.

Nebude vám vadit dítě, které je trochu jiné?

Záleží, co to znamená „jiné“. Nedosáhneme na finanční příspěvek na asistenta, proto nemůžeme zatím přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Plánujete vícedenní školy v přírodě?      

Ano, ale zde bude rozhodně potřeba zapojení rodičů.

Kam po páté či šesté třídě?

Tato otázka má zatím mnoho otevřených odpovědí. Věříme, že nám je pomůžete hledat i naplňovat. Možnosti jsou, ale teprve rozbíháme první stupeň a přijde nám troufalé ihned slibovat i stupeň druhý.

Jakou mám záruku, že moje dítě bude stíhat učivo, které budou mít děti na opravdové státní škole?

Pokud bude zodpovědná i rodina a bude dítěti při docházce do školní skupiny podporou, není důvod mít o stíhání učiva obavy. V menším kolektivu si můžeme dovolit mít rychlejší tempo.

Bude moje dítě připravené na víceleté gymnázium?

To je otázka pro věštce. Kosí letka nebude odkladiště dětí rodičů, kteří chtějí hlavně „no stress“, ale příprava na gymnázium vyžaduje určité nadání, píli a vůli na straně dítěte, ale i dost úsilí v přípravě i na straně rodiny. Pokud toto všechno dopadne, cestě na gymnázium nic nestojí.

Budou úkoly?

Kráká opakování na doma bereme jako nutnost, především pro to, aby děti trénovaly vlastní zodpovědnost. Úkoly na doma, ketré zaberou cca 10 min. dáváme po-čt.

Bude se moje dítě stresovat?

Pro někoho může být stresující dorazit na 8.00, pro jiného zase cestování autobusem. Celkově máme rodinné nastavení a stres jako takový není v Kosí letce žádoucí. Subjektivní vnímání však má každý jinak.

Jak a v jaké pravidelnosti se budou zapojovat rodiče?

Zatím potřebujeme hlavně nárazovou pomoc při práci na učebnách. Později to bude mít dlouhodobější charakter – např. vzájemné rodičovské hlídání ve dny, kdy nebude dostatečný zájem dětí o družinu.

Co když se ukáže, že moje dítě není v Letce spokojené, vezmou ho zpět do státní školy?

Přednostně musí dítě přijmout zapisující škola, případně rodič může oslovit školy s dotazem na kapacitu a dítě znovu přehlásit.